UWAGA ZAMKNIĘTE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KROKOWEJ

Zarządzenie Nr 14/2020

Dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej

z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Na podstawie: § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1604), § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Pucku oraz zgody organu prowadzącego,

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Publicznego Przedszkola w Krokowej w okresie od dnia 19 października 2020 r. do dnia 23 października 2020 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w związku z którą zdrowie i życie dzieci może być zagrożone ze względu na stwierdzony przypadek SARS-COV-2 u pracowników przedszkola.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Publicznego Przedszkola w Krokowej są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Publicznego Przedszkola w Krokowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

P. O. DYREKTOR

Publicznego Przedszkola w Krokowej

Katarzyna Smektała