Ograniczenia w dostępności Urzędu Gminy Krokowa dla petentów od 13 października 2020 roku

W związku z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Wójt Gminy Krokowa wprowadził ograniczenia w dostępności do Urzędu Gminy Krokowa:

1)    Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim w formie elektronicznej lub telefonicznie;

2)    Podania, wnioski i inne pisma należy dostarczać za pomocą poczty elektronicznej, przesyłek pocztowych lub skrzynki ePUAP, w tym w miarę możliwości przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej – zgodnie z właściwymi przepisami;

3)    Dopuszcza się składanie pism i dokumentów bezpośrednio do Urzędu Gminy poprzez pozostawienie ich w specjalnie przygotowanej w tym celu skrzynce pocztowej wystawianej w godzinach pracy w drzwiach wejściowych Urzędu. Poczta wpływająca do Urzędu poprzez skrzynkę podawczą jest wyciągana po 24 godz. i stemplowana aktualną datą wpływu.

4)    Wpłaty na rachunek Urzędu Gminy Krokowa będą przyjmowane bez prowizji w placówkach Banku Spółdzielczego w Krokowej (ul. Żarnowiecka 1 84-110 Krokowa) i w Wierzchucinie (ul. Abrahama 16, 84-113 Wierzchucino) lub w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Krokowa.

informujemy, że Urząd Gminy Krokowa od dnia 13 października 2020 r. do odwołania

PRACUJE W TRYBIE WEWNĘTRZNYM I ZOSTAJE CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTY DLA PETENTÓW

Mieszkańcy Gminy proszeni są o załatwianie spraw telefonicznie, drogą elektroniczną e-mail: urzad@krokowa.pl lub poprzez przesyłanie odpowiednich wniosków drogą pocztową. W sytuacji gdy nie ma możliwości załatwienia sprawy w sposób zdalny możliwa jest bezpośrednia obsługa w Urzędzie Gminy po wcześniejszym ustaleniu celu wizyty i jej terminu z merytorycznym pracownikiem Urzędu.

Zakresy spraw prowadzonych poprzez poszczególne stanowiska w Urzędzie oraz nr telefonów kontaktowych publikujemy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.