Tutaj powinien być opis

Wójt Gminy Krokowa zawiadamia, że od 1 października 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dniu 8 września 2020 r. Rada Gminy Krokowa podjęła uchwałę NR XXVII/266/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/180/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 3918).

 

Nowe stawki opłat są następujące:

1) Dla nieruchomości zamieszkałych:

a) 30,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej nieruchomość,

b) 60,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej nieruchomość – opłata podwyższona dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stanowi dwukrotność opłaty podstawowej.

c) zwolnienie w wysokości 3,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, kompostującej bioodpady stanowiące odpady komunalne.

2) Dla nieruchomości niezamieszkałych:

POJEMNOŚĆ POJEMNIKA/WORKA

120 l

240 l

660 l

1100 l

4000 l

7000 l

ODPADY ZMIESZANE

 6,30 zł 

 12,60 zł 

 34,90 zł 

 58,20 zł 

 211,60 zł 

 370,40 zł 

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE  

BIOODPADY

SZKŁO

PAPIER

Opłata podwyższona dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stanowi czterokrotność opłaty za zmieszane odpady komunalne.

 

Od 1 stycznia 2021r. obowiązywać będą nowe stawki dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

a) 181,90 zł za rok od jednej nieruchomości,

b) 545,70 zł za rok od jednej nieruchomości - opłata podwyższona dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stanowi trzykrotność opłaty podstawowej.

 

Ustawowe gospodarowanie odpadami spowodowało, że wszyscy mieszkańcy gminy zostali objęci obowiązkowo systemem odbierania i zagospodarowania odpadów prowadzonym przez gminę. Celem takiego rozwiązania było zwiększenie recyklingu i likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci.

Opłatę z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi można tylko wykorzystać na obsługę tego systemu. Żadne inne wydatki nie mogą być pokryte z opłat za wywóz śmieci.

Rada Gminy Krokowa przyjęła naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Firmy obsługujące system są wybierane w drodze przetargu. Stawki za gospodarowanie odpadami są więc oparte o ceny rynkowe.


Przyczyny podwyżki:

1) Od tego roku zmienił się sposób rozliczania ilości odpadów. Dotychczas koszt za odbiór i zagospodarowanie odpadów rozliczany był ryczałtowo, bez względu na ilość odpadów. Obecnie Gmina płaci za każdą wywiezioną tonę.

2) Przygotowując przetarg na rok 2020, gmina w stosunku do roku 2019 założyła, że odpadów może być więcej, średnio o 20%.

3) Ilość odpadów do sierpnia 2020 r. wzrosła o 45%. W niektórych frakcjach odpadów, jak np.: odpady Bio o ponad 119 %. Obserwujemy to we wszystkich miejscowościach, nawet w tych, które nie mają turystów.

4) W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, do gminy przyjechali „mieszkańcy sezonowi” znacznie wcześniej niż w innych latach, a zgodnie z ustawą obciążani są tylko jednorazową opłatą roczną.

5) Wzrosła ilość odpadów typu papier, bo zwiększyła się ilość towarów zamawianych przez internet.

6) W związku z epidemią w domach pozostały dzieci oraz część mieszkańców, którzy wrócili z zagranicy.


To wszystko spowodowało wzrost ilości odpadów i wyczerpanie się środków na obsługę systemu.  

 

Terminy wnoszenia opłaty oraz sposób płatności za odbiór odpadów komunalnych pozostają bez zmian. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska tel. (58) 675-41-17 i (58) 675-41-42.