Czyste Powietrze w Gminie Krokowa – budynki wielorodzinne

wfosigwwgdanskuwojewodzkifunduszochronysrodowiskaigospodarkiwodnejwgdansku.jpg 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Nazwa zadania

Czyste Powietrze w Gminie Krokowa – budynki wielorodzinne

Koszt Kwalifikowany Zadania

38 009,20 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚIGW

Dotacja w wysokości 11 402,76 zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Krokowa

1 900,46 zł

Nr umowy

WFOŚ/D/III-12/240/2018

 OPIS ZADANIA

W 2018r. Gmina Krokowa  przystąpiła do konkursu pn. „WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH”  organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do konkursu można było zgłaszać zadania dotyczące modernizacji źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą (drewno, słoma) lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła), które zostały również zgłoszone w unieważnionym konkursie Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018) i dotyczyły lokali w budynkach wielorodzinnych.

W trakcie zadania zlikwidowano 3 piece węglowe i zastąpiono je 3 kotłami opalanymi gazem

W wyniku zrealizowanego zadania udało  się zredukować emisję dwutlenku węgla o 12,822 ton/rok, pyły ogólne o 0,18  ton/rok, dwutlenek siarki o 0,086 ton/rok , tlenek azotu o 0,006  ton/rok, tlenek węgla o 0,404 ton/rok, a emisja równoważna została zredukowana o 0,827 ton/rok.

 

CZY WIESZ, ŻE …?

Czym jest niska emisja?

Niska emisja polega na wydzielaniu do powietrza szkodliwych pyłów i gazów powstających  w  procesach spalania paliw, przede wszystkim węgla (a także odpadów), w starych niskosprawnych piecach i kotłach. Procesowi temu towarzyszy emisja wielu zanieczyszczeń, m.in. pyłów, tlenków azotu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenku węgla, metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Zagrożenia związane z niską emisją

 • Niska emisja może być powodem chorób układu oddechowego, alergii, bólów głowy, chorób skórnych, układu krążenia, zaburzeń hormonalnych a nawet nowotworów
 • Niska emisja przyczynia się do pojawiania się smogu oraz kwaśnych deszczy
 • Skażenie powietrza pogarsza stan zieleni oraz wywołuje szereg negatywnych zjawisk, takich jak zakwaszenie oraz skażenie metalami ciężkimi gleb, wód i roślinności

 

Sposoby ograniczenia niskiej emisji

 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • Zamiana paliwa na ekologiczne
 • Termomodernizacja budynków
 • Wymiana przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne

 

Korzyści płynące z eliminacji niskiej emisji

 • Poprawa jakości powietrza, a tym samym jakości życia Mieszkańców
 • Poprawa stanu zdrowia
 • Czystsze środowisko
 • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru
 • Poprawa walorów turystycznych i klimatycznych miejscowości
 • Ograniczenie kosztów leczenia chorób
 • Ograniczenie kosztów renowacji zabytków