INFORMACJA

Wójt Gminy Krokowa informuje wszystkich mieszkańców zaopatrywanych w wodę że w oparciu o art. 28 Ustawy z  dnia 7  czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z  2018 r., poz. 1152, z późniejszymi zmianami) pobieranie wody poza wodomierzem podlega karze grzywny do 5000 zł.

W związku z powyższym proszę wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy korzystają z wody z punktów nieopomiarowanych o zgłaszanie tego faktu w siedzibie Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Żarnowcu do dnia 28 czerwca 2019 r. Zgłoszone punkty czerpalne zostaną opomiarowane.

Po tym terminie należy liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z art. 28. w/w ustawy.

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Krokowa

                                                                                                                                      Adam Śliwicki