Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Spis Rolny okiem malucha”

Temat i cel konkursu
1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem „Spis Rolny okiem malucha”
2. Celem konkursu jest:
a) rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci,
b) przedstawienie przez dzieci Powszechnego Spisu Rolnego 2020,
c) promowanie i popularyzowanie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród dzieci przedszkolnych z województwa pomorskiego,
Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Gdańsku z siedzibą przy ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk (zwany dalej „Organizatorem”).
Uczestnicy konkursu
Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być placówka wychowania przedszkolnego (przedszkole, oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny) zlokalizowana na terenie województwa pomorskiego.
Zadanie konkursowe
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnym formacie, w dowol-nej technice, na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dzieci danej placówki wychowania przedszkolnego pod kierunkiem nauczyciela.
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs trwa od 1 października do 31 października 2020 r.
2. Wykonaną pracę należy sfotografować lub zeskanować i przesłać jej zdjęcie zapisane w formacie JPG (zdjęcie wielkości nie większej niż 5 MB) w formie załącznika do wia-domości na adres:
SekretariatUSGDK@stat.gov.pl
W temacie wiadomości należy umieścić dopisek: „Konkurs plastyczny: Spis Rolny okiem malucha”.
3. Dodatkowo do wiadomości należy dołączyć wypełnione i podpisane przez Uczestnika Zgłoszenie placówki wychowania przedszkolnego do konkursu plastycznego pt. „Spis Rolny okiem malucha”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Ważne, aby zdjęcia i skany były wyraźne i staranne (jakość wpłynie na ocenę pracy).
5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
6. Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę, w przypadku wygrania na-grody, na opublikowanie nazwy przedszkola i miejscowości na liście zwycięzców Kon-kursu na stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych Organiza-tora.
7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć prac w celu promocji konkursu oraz placówki wychowania przedszkolnego przez Organizatora.
8. Dodatkowo Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęć na stronie internetowej, w sieci Intranet, na profilach w mediach społecznościowych oraz w wydawnictwach Organizatora.
9. Każda placówka wychowania przedszkolnego może wytypować do udziału w konkur-sie maksymalnie 4 prace.
Wyniki konkursu i nagrody
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac zwycięską placówkę wychowania przedszkolnego.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, ory-ginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu, walory estetyczne pracy.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej oraz na profilach w mediach społecznościowych Organizatora.
4. Wyłonione w konkursie plastycznym zwycięska placówka wychowania przedszkol-nego zostanie o tym fakcie powiadomiona telefonicznie bądź drogą mailową.
5. Zwycięskie placówki wychowania przedszkolnego otrzymają nagrody rzeczowe. Wy-kaz nagród został zaprezentowany w Załączniku nr 2.
6. Nagrody otrzymają 4 placówki wychowania przedszkolnego:
Miejsce pierwsze: 1 x Zestaw 10 klocków piankowych,
Miejsce drugie: 1 x Trójwymiarowe manipulacje: ciuchcia,
Miejsce trzecie: 1 x Zestaw 8 labiryntów magnetycznych,
Miejsce czwarte: 1 x Zestaw 7 różnych przewlekanek-nawlekanek.
Dodatkowo przekazane zostaną drobne upominki – gadżety promujące spis rolny (m.in. odblaski, układanki).
7. Nagrody zostaną przekazane w terminie i sposób uzgodnionym pomiędzy przedstawi-cielem placówki przedszkolnej a Organizatorem do 30 listopada 2020 r.
Uwagi końcowe
1. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Organi-zatorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl z dopiskiem „Konkurs plastyczny: Spis Rolny okiem malucha”.

 

Więcej informacji w załączniku