Tutaj powinien być opis

„Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Puckiego do roku 2035”

Szanowni Państwo!

W związku z opracowywaniem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Puckiego do roku 2035” oraz działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283) informujemy o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu w ramach konsultacji społecznych, które trwać będą w terminie 1-22 lipca 2020 r.

Celem i przedmiotem Strategii jest nakreślenie kierunków rozwoju elektromobilności na terenie powiatu, w tym określenie możliwego potencjału działań oraz wyznaczenie wymaganych poziomów redukcji CO2. Realizacja postanowień dokumentu wiąże się z takimi zadaniami jak:

  • stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności,
  • upowszechnienie elektromobilności wśród mieszkańców,
  • promocja różnych środków transportu opartych o napędy elektryczne,
  • stworzenie sieci transportowej przyjaznej dla pojazdów elektrycznych,
  • włączenie społeczeństwa miasta w prace na rzecz rozwoju elektromobilności.