INFORMACJE NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEMOficjalna strona - Serwis Rzeczypospolitej Polskiej:
Koronawirus - informacje i zaleceniaInformacja Wójta Gminy Krokowa


Referaty Urzędu Gminy w Krokowej: Finansów i Budżetu, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Zagospodarowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości od 16 marca 2020 roku będą nieczynne dla interesantów do odwołania.

Referat Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego będą pracowały w ograniczonym zakresie
Kontakt z urzędnikami będzie możliwy drogą mailową oraz telefonicznie, zgodnie z bazą adresową dla poszczególnych referatów. Wszelkie pisma kierowane do urzędu przyjmowane będą wyłącznie pocztą tradycyjną i za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), której obsługa możliwa jest z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Od 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszone zostaje również przyjmowanie interesantów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Udzielanie pomocy prawnej będzie możliwe wyłącznie drogą telefoniczną bądź za pomocą poczty elektronicznej.

Od 17 marca czasowo zostają zamknięte punkty kasowe w Urzędzie Gminy. Płatności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat za śmieci można dokonywać bez prowizji w placówce Bankowej Banku Spółdzielczego w Krokowej.
Za utrudnienia przepraszam, o wszelkich zmianach w pracy Urzędu będę informował na bieżąco.


Z poważaniem Wójt Gminy Krokowa Adam Śliwicki


  

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krokowej


 
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze zdrowie Państwa i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej, tutejszy Ośrodek od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania będzie nieczynny dla interesantów.
Kontakt z poszczególnymi pracownikami Ośrodka będzie możliwy drogą telefoniczną oraz mailową zgodnie z baza adresową.
Wszystkie pisma kierowane do tutejszego Ośrodka przyjmowane będą wyłącznie pocztą tradycyjną i za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki Podawczej ( ESP), której obsługa możliwa jest z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Za utrudnienia przepraszamy, o wszelkich zmianach w pracy Ośrodka będę informować na bieżąco.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej
Danuta Mroczkowska


KOMUNIKATW związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, zwracamy się do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej o zachowanie szczególnych środków ostrożności, które mogą zapobiec zarażeniu koronawirusem SARS-CoV-2.

Jak zapobiegać:

Należy często myć ręce, używając mydła i wody. Koronawirus 2019-nCoV jest  wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów – co oznacza, że nie jest odporny na wodę z mydłem ani na środki myjące na bazie alkoholu.

Przy kaszlu i kichaniu trzeba zakrywać usta i nos – najlepiej jednorazową chusteczką, którą zaraz potem należy wyrzucić do śmietnika. Jeśli brakuje chusteczki – można ewentualnie kaszleć i kichać w zgięcie łokcia. Dobrze jest zachować co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Najważniejsze informacje:

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19.

Jej objawy przypominają grypę: patogen powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, najczęściej podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Najbardziej narażone są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, zwłaszcza przewlekłe.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną infolinię, pod którą można uzyskać najważniejsze informacje i poznać zasady postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to: bezzwłocznie powiadom telefonicznie Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pucku, tel.: 58 673 03 40; 507 159 482 lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod nr alarmowy 112

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA MOŻNA ZNALEŹĆ NA PONIŻSZYCH STRONACH INTERNETOWYCH :

Koronowirus-informacje i zalecenia

NFZ-Telefoniczna Informacja Pacjenta - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Główny Inspektorat Sanitarny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku

MR,PiPS - Koronawirus: ważne dla rodziców

MR,PiPS - Koronawirus: ważne dla seniorówW związku z dalszymi działaniami w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa odwołuję zebrania wiejskie.

Wójt Gminy Krokowa - Adam śliwickiWażny komunikat dotyczący dostarczania korespondencji i wizyt!

 

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą aby:

  • ograniczyć bezpośrednie (osobiste) składanie korespondencji lub dokumentów tylko do sytuacji szczególnie uzasadnionych,
  • wizyty osobiste we wszelkich sprawach co do zasady zastąpić kontaktami przez telefon 586754100 lub pocztę elektroniczną (e-mail), a w razie konieczności spotkania uzgodnić je wcześniej z właściwymi pracownikami.  

Prosimy, aby wszelką korespondencję skierowaną do Urzędu Gminy Krokowa co do zasady przekazywać poprzez:

a) pocztę elektroniczną (e-mail) urzad@krokowa.pl
b) elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP
    na adres: /krokowa/skrytka
c) pocztę tradycyjną

W razie konieczności osobistego dostarczenia korespondencji lub dokumentacji w formie papierowej (w oryginale), prosimy kierować ją do kancelarii ogólnej Urzędu Gminy
w Krokowej

Z poważaniem
Wójt Gminy Krokowa
Adam Śliwicki
Zarządzenie 0050.60.2020
Wójta Gminy Krokowa
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie odwołania wszystkich  imprez kulturalno-sportowych organizowanych
w dniach od 11 marca 2020r. do 31 marca 2020r.

 Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Poleca się odwołać wszystkie imprezy kulturalno - sportowe organizowane w dniach
od 11 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. na terenie Gminy Krokowa.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krokowa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


 

Ze względu na niebezpieczeństwo zarażenia COVID-19 (koronawirusem )
od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. włącznie
zastają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w:
Szkołach Podstawowych, Przedszkolach oraz Zespole Żłobków
na terenie Gminy Krokowa.


Zgodnie z deklaracją Ministra Edukacji Narodowej
w czwartek i piątek (12-13.03.2020 r.)
w oddziałach przedszkolnych i klasach szkoły podstawowej organizowane będą zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie są w stanie w tak krótkim czasie zorganizować opieki.

 Dowozy i odwozy uczniów w dniach 12-13.03.2020 r. odbywać się będą planowo.

 

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

Rozdział 2 art. 4 pkt. 1 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni  ( dzieci do 8 roku życia )Oświadczenie Wójta Gminy Krokowa

W związku z zagrożeniem  epidemiologicznym związanym z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa  odwołuje się  bezterminowo wszelkie imprezy kulturalne, sportowe w tym imprezy masowe przewidziane w najbliższym czasie.

Zamyka się boiska na terenie gminy Krokowa. Odradza się także korzystanie z infrastruktury takich jak place zabaw. Ponadto uprasza się o ograniczanie korzystania ze środków komunikacji publicznej.

W przypadku stowarzyszeń, bądź organizacji pozarządowych,  które w najbliższym czasie planują zorganizowanie wydarzeń kulturalno-sportowych  uprasza się o przełożenie planowanego terminu.

Zawiesza się również spotkania  organizowane w  świetlicach wiejskich, z tym, że wynajem świetlicy na wydarzenia rodzinne typu wesele, urodziny, chrzest zostaną zorganizowane na odpowiedzialność wynajmującego.


covid__informacja_20200311_01.jpg

covid_20200310_01.jpginformacja_zgloszenie_koronawirus_01.jpg