OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2020 R.

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Krokowa zawiadamia, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
. W dniu 18 grudnia 2019 r. Rada Gminy Krokowa podjęła uchwałę Nr XVIII/180/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 6155).

Nowe stawki opłat są następujące:

  1. Dla nieruchomości zamieszkałych:

a)       20,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej nieruchomość,

b)       40,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej nieruchomość – opłata podwyższona
dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny stanowi dwukrotność opłaty podstawowej.

 

       2. Dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

a)     169,00 zł za rok od jednej nieruchomości,

b)    507,00 zł za rok od jednej nieruchomości - opłata podwyższona dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stanowi trzykrotność opłaty podstawowej.

 

       3.Dla nieruchomości niezamieszkałych:

POJEMNOŚĆ POJEMNIKA/WORKA

120l

240l

660l

1100l

4000l

7000l

ODPADY ZMIESZANE

5,90 zł

11,80 zł

32,50 zł

54,10 zł

196,60 zł

344,10 zł

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

5,00 zł

10,00 zł

27,50 zł

45,80 zł

166,60 zł

291,60 zł

BIOODPADY

4,00 zł

8,00 zł

22,00 zł

36,70 zł

133,30 zł

233,30 zł

SZKŁO

2,00 zł

4,00 zł

11,00 zł

18,30 zł

66,60 zł

116,60 zł

PAPIER

2,00 zł

4,00 zł

11,00 zł

18,30 zł

66,60 zł

116,60 zł

Opłata podwyższona dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stanowi czterokrotność opłaty za zmieszane odpady komunalne.

UWAGA!

  1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (prowadzący działalność gospodarczą o charakterze czasowego wynajmu i gastronomiczną) są zobowiązani do zmiany deklaracji o wysokości opłaty
    za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na zmianę sposobu naliczania opłaty. Do tej pory opłata ponoszona była jedynie za pojemniki lub worki z odpadami zmieszanymi. Od 2020 r. opłata będzie ponoszona za każdy pojemnik lub worek zarówno z odpadami zmieszanymi jak i odpadami segregowanymi.
  2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zostaną powiadomieni pisemnie o wysokości nowej opłaty, wyliczonej na podstawie danych zawartych
    w złożonych wcześniej deklaracjach. Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązuje obligatoryjny nakaz segregacji odpadów. W przypadku trzykrotnego stwierdzenia przez firmę wywozową braku segregacji odpadów, zostanie wystawiona decyzja określająca wysokość opłaty podwyższonej.

Terminy wnoszenia opłaty oraz sposób płatności za odbiór odpadów komunalnych pozostają
bez zmian.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, tel. (58) 675-41-17
i (58) 675-41-42.