Tutaj powinien być opis

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE „Specjalista ds. gospodarczych, porządkowych i administracyjnych” w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

OPO.MJ.2110.6.2020

 

URZĄD GMINY W KROKOWEJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

„Specjalista ds. gospodarczych, porządkowych i administracyjnych”
w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska


1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe bądź średnie (preferowane wykształcenie kierunkowe: ochrona środowiska bądź administracja),
6) minimum roczny staż pracy dla wykształcenia wyższego, minimum 3 letni staż pracy dla wykształcenia średniego (preferowane doświadczenie w zakresie zadań związanych z ochroną środowiska lub administracją),
7) prawo jazdy kat. B,
8) biegła obsługa sprzętu biurowego i komputerowego,
9) znajomość ustaw:  prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych  oraz umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania.


2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
2) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność i odpowiedzialność,
3) mile widziane doświadczenie w wykonywaniu zadań dotyczących ochrony środowiska, spraw porządkowych i administracyjnych.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) przygotowanie opisu do zamówień publicznych dot. świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz sprzątania i wywozu odpadów komunalnych z miejsc publicznych;
2) nadzorowanie nad prawidłowym świadczeniem usług w zakresie: odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, świadczeniem usług w PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) oraz sprzątania i wywozu odpadów komunalnych z miejsc publicznych;
3) prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców odbierających odpady komunalne i wszystkich czynności z tym związanych (m.in. wydawanie zezwoleń, weryfikacja sprawozdań składanych do wójta, przeprowadzanie kontroli firm);
4) wydawanie zezwoleń i prowadzenie rejestru i kontroli firm świadczących usługi asenizacyjne (w tym prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków);
5) weryfikacja i kontrola deklaracji oraz dokumentów dołączonych, weryfikacja poprawności wyliczenia kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6) naliczanie opłaty w przypadku niezłożenia deklaracji – przygotowanie decyzji;
7) przeprowadzanie stosownych kontroli związanych z gospodarką odpadami i ochroną środowiska; prowadzenie działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami - w tym. m.in. przygotowywanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;
8) realizowanie sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska, w tym w systemie BDO (Baza Danych o Odpadach)
9) przygotowywanie raportów, wymaganych analiz i zestawień;
10) kalkulacja wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
11) Przygotowywanie danych do gminnych programów ochrony środowiska, uwzględniających wymagania określone w polityce ekologicznej państwa oraz sporządzanie raportów z gminnego programu ochrony środowiska i jego aktualizacja,
12) Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu objętego na ww. stanowisku.


4. INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA:

1) umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika, na okres od listopada 2020
do marca 2022 r.
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
3) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29,  84-110 Krokowa, pomieszczenie biurowe znajduje się na piętrze budynku,
4) budynek wyposażony w windę,
5) praca w terenie,
6) praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie.


5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Urząd Gminy w Krokowej informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu  osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
2) życiorys - Curriculum Vitae (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej własnoręcznie podpisany,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( w załączeniu),
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
9) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska (w załączeniu),
11) oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej przez Urząd Gminy w Krokowej, która zamieszczona została na stronie www.bip.krokowa.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska pracy”,
12) inne dodatkowe dokumenty nieobowiązkowe np. referencje.

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie od dnia ogłoszenia tj. od dnia 26.10.2020 r.  do dnia 05.11.2020 r. do godz.15.00 na adres:

Urząd Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 84-110 Krokowa  pokój nr 210 (sekretariat) I piętro w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. gospodarczych, porządkowych i administracyjnych w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska”

                                                           

INNE INFORMACJE:

  • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Krokowej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu  zostaną  zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
  • Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
  • Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przez okres trzech miesięcy.
  • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
  • Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, Życiorys - CV powinny być opatrzone klauzulą:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) innych niż wymagane przepisami prawa przez Administratora Danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury drogowej w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Krokowa”.