Tutaj powinien być opis

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE „Inspektor ds. infrastruktury drogowej” w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

OPO.MJ.2110.5.2020

 

URZĄD GMINY W KROKOWEJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

„Inspektor ds. infrastruktury drogowej”
w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie ,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie:
     - wyższe, bądź 
     - średnie techniczne (preferowana branża budowlana)
6) minimum 3 letni staż pracy w administracji samorządowej dla wykształcenia wyższego, minimum 5 letni staż pracy w administracji samorządowej dla wykształcenia średniego (preferowane doświadczenie przy realizowaniu inwestycji w zakresie dróg publicznych),
7) prawo jazdy kat. B,
8) umiejętność obsługi sprzętu biurowego i komputerowego,
9) znajomość ustaw:  o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prawo zamówień publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych  oraz umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania.2. 
WYMAGANIA DODATKOWE:

1) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
2) sumienność,
3) komunikatywność,
4) mile widziane doświadczenie w wykonywaniu zadań dotyczących prawa zamówień publicznych.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Zadania/ czynności główne:

 1. Opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 2. Umieszczanie, aktualizacja i utrzymywanie tablic z nazwami ulic dróg gminnych,
 3. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem przez Wójta przebiegu dróg gminnych,
 4. Opracowywanie wniosków do Zarządu Województwa o nadanie numerów drogom gminnym,
 5. Opracowywanie projektów planów rozwoju dróg gminnych oraz planów finansowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych i obiektów mostowych,
 6. Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem przez Wójta funkcji inwestora,
 7. Prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych oraz okresowego pomiaru ruchu drogowego,
 8. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem nawierzchni dróg gminnych, chodników i innych urządzeń związanych z drogą oraz ich oznakowanie,
 9. Koordynacja robót w pasie drogowym,
 10. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach orzekania o przywróceniu pasa drogowego lub zjazdu z drogi gminnej do stanu poprzedniego, w razie jego naruszenia,
 11. Wykonywanie zadań związanych z wprowadzaniem przez Wójta ograniczeń bądź zamykania dróg i wyznaczania objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie osób lub mienia,
 12. Prowadzenie spraw inwestycyjnych objętych ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.
  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) – tzw. Specustawy drogowej.
 13. Prowadzenie ewidencji dróg i mostów.

 2. Zadania / czynności okresowe:

 1. Współpraca z Krokowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym (w zakresie infrastruktury drogowej),
 2. Współpraca z innymi referatami w zakresie realizacji gminnych inwestycji,
 3. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych wynikających
  z przepisów i prawidłowego funkcjonowania Referatu i Urzędu Gminy,
 4. Przygotowywanie postępować i umów na wybór wykonawców zadań wynikających
  z zakresu czynności.
 5. Zamówienia publiczne do kwoty 30 000 euro, w zakresie zadań prowadzonych przez  Referat IGK.4. 
INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, pomieszczenie biurowe znajduje się na piętrze budynku,
3) budynek jest wyposażony w windę,
4) praca w terenie,
5) praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie.


5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Urząd Gminy w Krokowej informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu  osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
2) życiorys - Curriculum Vitae (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej własnoręcznie podpisany,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( w załączeniu),
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
9) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska (w załączeniu),
11) oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej przez Urząd Gminy w Krokowej , która zamieszczona została na stronie www.bip.krokowa.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska pracy”,
12) inne dodatkowe dokumenty nieobowiązkowe np. referencje.

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie od dnia ogłoszenia tj. od dnia 26.10.2020 r.  do dnia 05.11.2020 r. do godz.15.00 na adres:

Urząd Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 84-110 Krokowa  pokój nr 210 (sekretariat) I piętro w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. infrastruktury drogowej  w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej”

 


8. 
INNE INFORMACJE:

 • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Krokowej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu  zostaną  zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 • Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przez okres trzech miesięcy.
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, Życiorys - CV powinny być opatrzone klauzulą:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) innych niż wymagane przepisami prawa przez Administratora Danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury drogowej w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Krokowa”.