Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia ponownego wyboru sołtysa Sołectwa Słuchowo i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie zarządzenia ponownego wyboru sołtysa Sołectwa Słuchowo

i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Na podstawie § 15 uchwały Nr VI/59/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słuchowo (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1426)

 

Wójt Gminy Krokowa zarządza przeprowadzenie przedterminowego wyboru sołtysa

Sołectwa Słuchowo na dzień 20 września 2020 roku.

 

Ustala się następujący kalendarz wyborczy:

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie zarządzenia

-   podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta zarządzenia w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Słuchowo,

-   podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej,

2

do 14 sierpnia 2020 r.

(do godz. 1400)

-  zgłaszanie do Biura Rady Gminy Krokowa kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej,

3

do 27 sierpnia 2020 r.

-   powołanie przez Radę Gminy Krokowa gminnej komisji wyborczej,

4

do 01 września 2020 r.

-  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o trybie, miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na sołtysa Sołectwa Słuchowo,

5

do 11  września 2020 r.

(do godz. 1400)

-  zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na sołtysa,

-  zgłaszanie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej,

6

do 14  września 2020 r.

-  podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa Sołectwa Słuchowo na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, miejsce zamieszkania,

-  powołanie obwodowej komisji wyborczej,

-  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

    a) granicach obwodu głosowania,
b) wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej,

7

do18 września 2020 r.

-  sporządzenie spisu wyborców,

8

19 września  2020 r.

-  przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców,

9

20 września 2020 r.
godz. 800–1600

przeprowadzenie głosowania na sołtysa
w Sołectwie Słuchowo.

 

Informuję, że siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysa Sołectwa Słuchowo zarządzonych na 20 września 2020 roku jest Sala Konferencyjna w budynku Urzędu Gminy Krokowa przy ul. Żarnowieckiej 29.

 

WÓJT GMINY KROKOWA

Adam Śliwicki