INFORMACJE NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM

 


KOMUNIKATW związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, zwracamy się do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej o zachowanie szczególnych środków ostrożności, które mogą zapobiec zarażeniu koronawirusem SARS-CoV-2.

Jak zapobiegać:

Należy często myć ręce, używając mydła i wody. Koronawirus 2019-nCoV jest  wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów – co oznacza, że nie jest odporny na wodę z mydłem ani na środki myjące na bazie alkoholu.

Przy kaszlu i kichaniu trzeba zakrywać usta i nos – najlepiej jednorazową chusteczką, którą zaraz potem należy wyrzucić do śmietnika. Jeśli brakuje chusteczki – można ewentualnie kaszleć i kichać w zgięcie łokcia. Dobrze jest zachować co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Najważniejsze informacje:

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19.

Jej objawy przypominają grypę: patogen powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, najczęściej podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Najbardziej narażone są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, zwłaszcza przewlekłe.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną infolinię, pod którą można uzyskać najważniejsze informacje i poznać zasady postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to: bezzwłocznie powiadom telefonicznie Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pucku, tel.: 58 673 03 40; 507 159 482 lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod nr alarmowy 112

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA MOŻNA ZNALEŹĆ NA PONIŻSZYCH STRONACH INTERNETOWYCH :

Koronowirus-informacje i zalecenia

NFZ-Telefoniczna Informacja Pacjenta - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Główny Inspektorat Sanitarny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku

MR,PiPS - Koronawirus: ważne dla rodziców

MR,PiPS - Koronawirus: ważne dla seniorówW związku z dalszymi działaniami w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa odwołuję zebrania wiejskie.

Wójt Gminy Krokowa - Adam śliwickiWażny komunikat dotyczący dostarczania korespondencji i wizyt!

 

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą aby:

  • ograniczyć bezpośrednie (osobiste) składanie korespondencji lub dokumentów tylko do sytuacji szczególnie uzasadnionych,
  • wizyty osobiste we wszelkich sprawach co do zasady zastąpić kontaktami przez telefon 586754100 lub pocztę elektroniczną (e-mail), a w razie konieczności spotkania uzgodnić je wcześniej z właściwymi pracownikami.  

Prosimy, aby wszelką korespondencję skierowaną do Urzędu Gminy Krokowa co do zasady przekazywać poprzez:

a) pocztę elektroniczną (e-mail) urzad@krokowa.pl
b) elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP
    na adres: /krokowa/skrytka
c) pocztę tradycyjną

W razie konieczności osobistego dostarczenia korespondencji lub dokumentacji w formie papierowej (w oryginale), prosimy kierować ją do kancelarii ogólnej Urzędu Gminy
w Krokowej

Z poważaniem
Wójt Gminy Krokowa
Adam Śliwicki
Zarządzenie 0050.60.2020
Wójta Gminy Krokowa
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie odwołania wszystkich  imprez kulturalno-sportowych organizowanych
w dniach od 11 marca 2020r. do 31 marca 2020r.

 Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Poleca się odwołać wszystkie imprezy kulturalno - sportowe organizowane w dniach
od 11 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. na terenie Gminy Krokowa.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krokowa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


 

Ze względu na niebezpieczeństwo zarażenia COVID-19 (koronawirusem )
od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. włącznie
zastają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w:
Szkołach Podstawowych, Przedszkolach oraz Zespole Żłobków
na terenie Gminy Krokowa.


Zgodnie z deklaracją Ministra Edukacji Narodowej
w czwartek i piątek (12-13.03.2020 r.)
w oddziałach przedszkolnych i klasach szkoły podstawowej organizowane będą zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie są w stanie w tak krótkim czasie zorganizować opieki.

 Dowozy i odwozy uczniów w dniach 12-13.03.2020 r. odbywać się będą planowo.

 

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

Rozdział 2 art. 4 pkt. 1 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni  ( dzieci do 8 roku życia )Oświadczenie Wójta Gminy Krokowa

W związku z zagrożeniem  epidemiologicznym związanym z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa  odwołuje się  bezterminowo wszelkie imprezy kulturalne, sportowe w tym imprezy masowe przewidziane w najbliższym czasie.

Zamyka się boiska na terenie gminy Krokowa. Odradza się także korzystanie z infrastruktury takich jak place zabaw. Ponadto uprasza się o ograniczanie korzystania ze środków komunikacji publicznej.

W przypadku stowarzyszeń, bądź organizacji pozarządowych,  które w najbliższym czasie planują zorganizowanie wydarzeń kulturalno-sportowych  uprasza się o przełożenie planowanego terminu.

Zawiesza się również spotkania  organizowane w  świetlicach wiejskich, z tym, że wynajem świetlicy na wydarzenia rodzinne typu wesele, urodziny, chrzest zostaną zorganizowane na odpowiedzialność wynajmującego.


covid__informacja_20200311_01.jpg

covid_20200310_01.jpginformacja_zgloszenie_koronawirus_01.jpg