OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec, gm.Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.

Działając na podstawie  art. 35  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Wójt  Gminy  Krokowa ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza do dzierżawy następującą nieruchomość:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

GD2W/00018764/6 Nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr  437/7  obręb Żarnowiec, gm. Krokowa

Powierzchnia nieruchomości

dz. nr 437/7  - 0.0190 ha                                                                  

Opis nieruchomości

Teren oznaczony symbolem B-18.MN

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Uchwała Nr XXXIV/324/2005 z dnia 28.06.2004 r. w  sprawie mpzp dla wsi Dębki obręb Żarnowiec sektor B.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działki nr 437/7 obręb Żarnowiec została przeznaczona na prowadzenie usług turystyczno-rekreacyjno-sportowych.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z umową dzierżawy.

Czynsz roczny

Czynsz dzierżawny naliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy-do dnia 30.09.każdego roku.

Dodatkowe informacje

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek dotychczasowego dzierżawcy.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona nr  437/7 obręb Żarnowiec,                            została przeznaczona do dzierżawy do dnia 08.04.2025 r.

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa,                             reprezentowany przez Wójta Gminy Krokowa.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29  oraz  na stronie internetowej Urzędu: www.bip.krokowa.pl (przetargi)  i www.krokokowa.pl,  a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników  i czasopism: www.monitorurzedowy.pl.  od  dnia  14.11.2019 r.  do  05.12.2019 r.

Bliższych informacji o wykazanych nieruchomościach można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr  214,  (tel. 58/675 41 24).