Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Krokowa zawiadamia, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dniu 11 stycznia 2018 r. Rada Gminy Krokowa podjęła nową uchwałę Nr XLIII/383/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi oraz wysokości stawek tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 164).

Nowe stawki opłat są następujące:

1. Dla nieruchomości zamieszkałych:

a)       13 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów

b)       26 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów

2. Ryczałtowa stawka opłaty za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

a)       191 zł/rok – selektywna zbiórka odpadów

b)       382 zł/rok – nieselektywna zbiórka odpadów

3. Dla nieruchomości niezamieszkałych:

selektywna zbiórka odpadów

 

nieselektywna zbiórka odpadów

Pojemność pojemnika

Stawka w zł

 

Pojemność pojemnika

Stawka w zł

120 litrów

24,00

 

120 litrów

48,00

240 litrów

48,00

 

240 litrów

96,00

660 litrów

130,00

 

660 litrów

260,00

1100 litrów

218,00

 

1100 litrów

436,00

4000 litrów

500,00

 

4000 litrów

1000,00

7000 litrów

875,00

 

7000 litrów

1750,00

Gmina przeprowadziła dwa postępowania przetargowe. Pierwszy przetarg, do którego wpłynęła jedna oferta, a cena za usługi od dotychczasowych była wyższa o 91%, został unieważniony. W drugim przetargu, przy ograniczonej ilości usług, oferent, który wskazał najniższą cenę, złożył ofertę wyższą o ok. 87% kosztów w stosunku do roku ubiegłego. Z informacji uzyskanych od Przedsiębiorców w trakcie postępowania przetargowego wynika, że  głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost koszów za usługi odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych są: podwyżka opłat za umieszczenie odpadów na składowisku, wzrost minimalnego wynagrodzenia, a przede wszystkim wzrastająca ilość odpadów (w porównaniu do roku 2014 firmy odebrały i zagospodarowały o ok. 46% odpadów komunalnych więcej).

Okoliczność ta, z uwagi na samofinansujący się sposób pokrywania kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami, powoduje konieczność podwyższenia stawek opłat, albowiem wpływy z opłat dotychczas ponoszonych przez właścicieli nieruchomości nie pokrywają kosztów usług odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w tym roku i kolejnym.  

Ponadto informuję, że zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Do właścicieli nieruchomości będą wysłane zawiadomienia o wysokości nowej opłaty, wyliczonej na podstawie danych zawartych już w złożonych wcześniej deklaracjach.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc styczeń lub za kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od dnia 01.01.2018 r.

Terminy wnoszenia opłaty oraz sposób płatności za odbiór odpadów komunalnych nie ulegają zmianie.

Szczegółowych informacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi udziela Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Krokowa ul. Żarnowiecka 29, pokój nr 217, tel. 58 6754117.

Wójt Gminy Krokowa
Adam Śliwicki