Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Żarnowcu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie:

 • zawartej w dniu 01.04.2012 r. umowy pomiędzy Gminą Krokowa a Krokowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. zs. w Żarnowcu w sprawie dzierżawy infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz własnej infrastruktury
 • regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Krokowa zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/403/2006 Rady Gminy Krokowa z dnia 13.01.2006r.
 • decyzji – zezwolenia GOOŚ.703.2.2013.IT Wójta Gminy z dnia 16.12.2013r. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

 • pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (PKD 36.00.Z)
 • gospodarka ściekami (PKD 37.00.Z)

Przedsiębiorstwo prowadzi także inną działalność obejmującą:

 • budowę i remonty infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej (PKD 42.21.Z)
 • transport pojazdami specjalizowanymi (PKD 49.51.Z)
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)
 • instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
 • zimowe utrzymanie dróg (PKD 81.29.2)

Spółka świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę z 12 ujęć głębinowych oraz oczyszczania ścieków w 4 oczyszczalniach.

Z usług wodociągowych korzysta ok. 3 500 usługobiorców, w tym ok. 750 sezonowych, a z usług kanalizacyjnych ok. 3 500 usługobiorców, w tym ok. 680 sezonowych oraz z gminy Puck 540.

Przedsiębiorstwo świadczy usługi na terenie gm. Krokowa, w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków następującą infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną:

Zaopatrzenie w wodę:

 1. ujęcia wody – szt. 12
 2. studnie głębinowe – szt. 25
 3. przepompownie wody – szt. 5
 4. sieć wodociągowa – km 168
 5. przyłącza wodociągowe – km 40

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

 1. oczyszczalnie ścieków – szt. 4
 2. przepompownie sieciowe tłoczne – szt. 59
 3. przepompownie próżniowo-tłoczne – szt. 3
 4. tłocznie ścieków – szt.1
 5. przepompownie przydomowe – szt. 44
 6. podciśnieniowe studnie „Roediger” – szt. 610
 7. sieć kanalizacyjna sanitarna – km 164
 8. przyłącza kanalizacyjne – km 41

Ponadto Spółka odbiera ścieki z gm. Puck, z miejscowości Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Werblinia infrastrukturą ks. tj. przepompownie tłoczne ścieków – szt. 10 i sieć ks. ok. 31 km.

 

Dane teleadresowe:

http://www.bip.kpkzarnowiec.pl/dokumenty/1

 • Adres Urzędu Gminy

  Urząd Gminy w Krokowej
  ul. Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa
 • Czas Pracy Urzędu

  Poniedziałek 7:30 - 15:30
  Wtorek 7:30 - 15:30
  Środa 7:30 - 15:30
  Czwartek 7:30 - 17:00
  Piątek 7:30 - 14:00
 • Kontakt

  tel. (0-58) 675 41 00
  fax. (0-58) 675 41 01
  email: urzad@krokowa.pl