Uczeń na 6+ | Nauczyciel na medal

Gmina Krokowa realizuje projekt „UCZEŃ NA 6+, NAUCZYCIEL NA MEDAL” dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie skuteczności działań na rzecz rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w tym indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cel ten będzie osiągnięty dzięki realizacji szeregu działań wynikających z kompleksowej diagnozy potrzeb uczniów, nauczycieli i szkół.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie dla uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych
m.in. z zakresu edukacji technicznej i przyrodniczej, matematyki, informatyki, języków obcych, kreatywnego myślenia, programowania i grafiki komputerowej, korekcyjne, pedagogiczno- terapeutyczne, logopedyczne oraz zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Przewidziano także wyjazdy pozaszkolne,
m.in. do Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Hevelianum w Gdańsku, Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego, obserwatorium astronomicznego w Toruniu, czy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Uzupełnieniem wsparcia dla uczniów jest doskonalenie nauczycieli w formie szkoleń m.in. z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aktywnych metod nauczania czy pracy
z wykorzystaniem narzędzi TIK, jak również w formie studiów podyplomowych np. z terapii pedagogicznej, logopedii czy oligofrenopedagogiki.

Dla szkół przewidziano doposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, oprogramowanie komputerowe, pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne, wspierające realizację programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych.

 

Beneficjent: Gmina Krokowa

Okres realizacji projektu: 01.09.2016-30.06.2018

Wartość projektu: 1.775.714,47 PLN

Wartość dofinansowanie: 1.686.928,75 PLN

 • Adres Urzędu Gminy

  Urząd Gminy w Krokowej
  ul. Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa
 • Czas Pracy Urzędu

  Poniedziałek 7:30 - 15:30
  Wtorek 7:30 - 15:30
  Środa 7:30 - 15:30
  Czwartek 7:30 - 17:00
  Piątek 7:30 - 14:00
 • Kontakt

  tel. (0-58) 675 41 00
  fax. (0-58) 675 41 01
  email: urzad@krokowa.pl