Wójt Gminy Krokowa
informuje rolników, że dnia 20 lutego 2017 r. o godzinie 10°°
w świetlicy wiejskiej Świecino odbędzie się zebranie
dotyczące dzierżawy z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy w Gdańsku nieruchomości rolnych położonych we
wsi Świecino, gm. Krokowa oznaczonych działkami
– nr 66/4 o pow. 21,6922 ha
– nr 66/5 o pow. 21,776O ha
– nr 69/1 o pow. 12,1000 ha
W zebraniu uczestniczyć będzie Pan Prezes Pomorskiej Izby
Rolniczej Zenon Bistram. Zainteresowane osoby proszę
o udział w zebraniu.

Zmiany w ochronie drzew i krzewów

Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. umożliwiają właścicielom prywatnych posesji bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

 

Nie oznacza to jednak braku jakichkolwiek ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów na terenie prywatnych gruntów!

 1. Przed usunięciem drzewa lub krzewu właściciel posesji powinien upewnić się czy nie jest ono siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów (np. porostów), W przypadku potwierdzenia, należy uzyskać z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zezwolenie na działania dotyczące tych gatunków;
 2. Jeżeli na drzewie lub krzewie znajdują się gniazda ptaków, wycinka jest możliwa po uzyskaniu zezwoleń (odstępstw od obowiązujących zakazów), we wskazanym w zezwoleniu terminie. Nie powinno się wycinać takich drzew i krzewów w okresie lęgowym ptaków, tj. przeważnie od 1 marca do 15 października;
 3. Usunięcie drzewa może być także utrudnione lub niemożliwe jeżeli jest ono objęte dodatkową ochroną, tzn.:
 • jest pomnikiem przyrody,
 • jest zadrzewieniem  śródpolnym,   nadwodnym  lub  przydrożnym  w  parku krajobrazowym czy obszarze chronionego krajobrazu,
 • jest pod ochroną konserwatora zabytków.

 

Szczegółowe informacje: http://gdansk.rdos.gov.pl/zmiany-w-ochronie-drzew-i-krzewow

Przedsiębiorco!

Z dniem 31 stycznia 2017 r. upływa termin wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  oraz składania pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim .

Zgodnie z art.18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust.12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 z póź. zmianami)  zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art.111 ust.2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust.2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

 • Adres Urzędu Gminy

  Urząd Gminy w Krokowej
  ul. Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa
 • Czas Pracy Urzędu

  Poniedziałek 7:30 - 15:30
  Wtorek 7:30 - 15:30
  Środa 7:30 - 15:30
  Czwartek 7:30 - 17:00
  Piątek 7:30 - 14:00
 • Kontakt

  tel. (0-58) 675 41 00
  fax. (0-58) 675 41 01
  email: urzad@krokowa.pl